Kocięta z miotu B2 |Kittens of B2 litter

Miot Z | Litter Z

Kocięta Maine Coon | Maine Coon Kittens

Urodzony | D.O.B – 30.04.2015

Roxette Fluffy Coons *PL
Roxette Fluffy Coons *PL
Devil Vivacoon *PL
Devil Vivacoon *PL

 Rodzice | Parents

Roxette Fluffy Coons *PL   Devil Vivacoon *PL

Rodowód | Pedigree

to połączenie było możliwe dzięki uprzejmości lek. wet. Katarzyny Jakubowskiej – http://www.centrumweterynaryjnesochaczew.pl 

This connection was made possible courtesy of wet. Katarzyna Jakubowska – http://www.centrumweterynaryjnesochaczew.pl

Blur Fluffy Coons*PL – boy n22 – w nowym domu | i new home

Nasze kocięta | Our kittens

Nasze kocięta, są kotami rasy Maine Coon, wszystkie posiadają rodowody i są godnymi reprezentantami rasy pod względem charakteru i wyglądu

Kocięta będą do odbioru po ukończeniu 14 tygodnia życia. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo i telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu z nami i poznania naszych maluszków osobiście.

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają: rodowód, książeczkę zdrowia, podwójne szczepienia i odrobaczenia oraz są zaczipowane, Kocięta w tzw. opcji „na kolanka” opuszczają hodowle po zabiegu kastracji/sterylizacji. Do nowych domów maluchy zabierają wyprawkę zawierającą m.in.: kocyk z zapachem gniazda, by łatwiej im było odnaleźć się w nowych warunkach, karmę, miseczkę,  zabawki. Przyszli właściciele otrzymują „poradnik” naszego autorstwa.

Cena kociąt ustalana jest indywidualnie, z każdym nabywcą podpisujemy umowę.

Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu!Our kittens are Maine Coon cats, all have pedigrees and are worthy of the representatives of the breed in terms of the character and presentation

Kittens are to receive after  14 weeks old. More detailed information by e-mail and telephone. Feel free to contact us and know our little ones personally.

All kittens are leaving our cattery, will have: pedigree, health book, vaccinations and deworming double and are microchipped. Kittens  „no breeding” leave the cattery after the surgery of castration / sterilization. Puppies to their new homes take layette containing m.in .: blanket with the smell of the home that was easier for them to find themselves in a the new conditions, food, bowl, toys. The future owners receive „guide” our design.

Kittens price is determined individually, with each buyer sign a contract.

We do not sell kittens without pedigree !

Dodaj komentarz | Add comment